Regulamin Darmowej Dostawy

Regulamin promocji Dni Darmowej Dostawy

 

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

1.1   Promocja pod nazwą "Dni Darmowej Dostawy", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona jest przez firmę Strefaform z siedzibą w Pisarzowicach, Raszów 2 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej gminy Kamienna Góra pod numerem 001035138/2012, NIP: 0000000000, REGON: 021927284.

1.2   Promocja skierowana jest do Klientów sklepu internetowego strefaform.pl

1.3   Promocja "Dni Darmowej Dostawy" obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4   Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji. 

 

§2 Czas trwania promocji

 

2.1   Promocja rozpoczyna się 1.12.2013 roku od godz. 00:01 i potrwa do 24.12.2013, godz. 23:59.

 

§3 Warunki promocji

 

3.1   Uczestnikiem Promocji może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3.2   Promocją objęte są zamówienia o minimalnej wartości 50 zł złożone w sklepie internetowym strefaform.pl w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu.

3.3   Promocja polega na udzieleniu 100% rabatu na koszt dostawy zamówień z formą płatności - przedpłata.

3.4   Sklep zastrzega sobie prawo do sposobu dostarczenia przesyłki. Zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex lub GLS. Przed wysłaniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o sposobie dostawy.

3.5   Czas dostarczenia przesyłki określony jest podczas składania zamówienia jako termin realizacji.

 

 

§4 Ochrona danych osobowych

 

4.1   Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji, a także dla celów marketingowych Sklepu.

4.2   Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Sklep.

4.3   Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imion i nazwisk uczestników Promocji oraz nazw miejscowości, w których zamieszkują.

4.4   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

5.1   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2013 roku.

5.2   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.3   Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.4   Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej "Polityce dotyczącej cookies". x.