Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego: STREFAFORM dostępnego pod adresem internetowym: STREFAFORM.PL.

 3. Właścicielem i administratorem sklepu jest Weronika Woźniakowska-Pałac prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STREFAFORM Weronika Woźniakowska-Pałac z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy ul. Sportowej 8 lok 1-2, NIP: 6141548068; REGON: 021927284, wpisaną do CEiDG prowadzonego przez Ministra Właściwy ds. Gospodarki (Ministra Rozwoju).

 4. Użytkownicy mogą skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

  1. Tel.: +48 517 669 449;

  2. E-mail: info@strefaform.pl;

  3. Listownie: STREFAFORM ul. Broniewskiego 24   58-400 Kamienna Góra.

 5. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz, że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

 6. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie pozbawia Konsumenta ochrony jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca kieruje swoją działalność do tego państwa.

 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 8. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

  1. Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika;

  2. Przetwarzania formularza zamówienia;

  3. Przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. przy wykorzystaniu usługi Newsletter po wyrażeniu osobnej zgody;

  4. Opiniowanie produktu.

 9. Wskazane w pkt. 9 usługi świadczone są nieodpłatnie.

 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzaniu i administrowaniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Konta.

 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiającą złożenie zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres wypełnienia i przetwarzania zamówienia. Ulega ona automatycznemu rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.

 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa zawierana jest w momencie wyrażenia zgody na dostarczanie informacji na Skrzynkę e-mail Użytkownika.

 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiającą opiniowanie Produktów w Sklepie bezpośrednie lub za pomocą serwisu Opineo.pl zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres wypełnienia i przetwarzania formularza opinii. Ulega ona automatycznemu rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.

 

 1. Sklep – sklep internetowy: STREFAFORM Sprzedawcy dostępny pod adresem: STREFAFORM.PL.

 2. Sprzedawca / Usługodawca - podmiot wskazany w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.

 3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.

 4. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z usług Sklepu.

 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z oferty Sklepu.

 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Użytkownika po rejestracji i zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.

 10. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia.

 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

 12. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której, dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

 13. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podaną przez zainteresowanego Skrzynkę e-mail.

 14. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

 1. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu lub poprzez wykorzystanie konta Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook.

 2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

  1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

  2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 5. Sprzedawca może usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

  1. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie;

  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania;

  4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni;

  5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.

 6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

 1. Sklep prowadzi międzynarodową działalność handlową w tym: na terytorium Polski.

 2. Zamówienia w Sklepie można składać:

  1. poprzez dostępny w Sklepie Formularz Zamówienia;

  2. pocztę elektroniczną na adresy przeznaczone do składania zamówień wskazane na stronie Sklepu;

  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień wskazane na stronie Sklepu.

 3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.

 5. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 6. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

 7. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:

  1. dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,

  2. dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,

  3. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.

 9. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

 10. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz o przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

 11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.

 3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

  1. gotówka przy odbiorze osobistym;

  2. za pobraniem kurierem GLS lub InPOST Kurier;

  3. płatność internetowa za pomocą zewnętrznego systemu płatności udostępnionego przez IAI-Shop.com;

  4. płatność internetowa za pomocą zewnętrznego systemu płatności udostępnionych przez dot.pay;

  5. przelew bankowy

  6. płatność ratalna w ramach usługi mBank.

 5. Płatności internetowe za pomocą zewnętrznego systemu płatności obsługują:

  1. IAI-Shop.com – IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowym Szczecin-centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000325245, REGON: 320147706, NIP: 8522470967;

  2. Dot.pay – Dotpay Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, REGON: 240770255, NIP: 6342661860.

 6. Kupujący korzystający z zewnętrznych systemów płatności powinni zapoznać się z warunkami świadczenia tych usług (regulaminami) – dostępnymi w procedurze realizacji zamówienia oraz pod adresami: IAI-SHOP: LINK; Dot.pay: LINK.

 7. Płatność ratalna obsługuje mBank – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 526-021-50-88;

 8. Kupujący korzystający z płatności ratalnych powinni zapoznać się warunkami świadczenia tych usług (regulaminami) dostępnymi w procedurze realizacji zamówienia oraz pod adresem: LINK.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatności.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  1. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu;

  2. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską GLS;

  3. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską InPOST Kurier;

  4. dostarczenie do wybranego paczkomatu InPOST;

 2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.

 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.

 4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.

 5. Przy zamówieniach przedpłaconych o wartości powyżej 300 zł oraz przy zamówieniach za pobraniem o wartości powyżej 500 zł Sprzedawca ponosi koszty wybranej przez Kupującego formy dostawy.

 6. Warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu w zakładce Dostawa.

 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jeżeli tak wskazano na karcie Produktu - objęte gwarancją producenta. Treść i zakres gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona wraz z Produktem.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

 4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

 5. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu. W celu usprawnienia procesu składania reklamacji Konsumenci powinni skorzystać z formularza reklamacji dostępnego na Koncie Użytkownika po zalogowaniu się.

 6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

 7. Reklamacja może być złożona przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na właściwe adresy wskazane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.

 8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

 9. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo

  2. żądać usunięcia wady, albo

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na właściwy adres wskazany w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.

 15. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 16. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

  1. pisemnie na adres reklamującego;

  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej;

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

  1. dane tożsamości Użytkownika;

  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

  3. okoliczności uzasadniające reklamację;

  4. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;

  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;

  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;

  4. reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

 6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

  1. pisemnie na adres reklamującego,

  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,

  1. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do uczestnictwa w pozasądowych (alternatywnych) metodach rozwiązywania sporów.

  2. Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia.

  3. O wyrażeniu zgody lub odmowie wzięcia udziału w pozasądowym rozwiązywaniu sporu konsumenckiego Sprzedawca informuje konsumenta poprzez złożenie na trwałym nośniku stosownego oświadczenia. Oświadczenie wydawane jest w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji, w której spór nie został rozwiązany.

  4. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie uregulowane są w odrębnych przepisach, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, (Dz.U.2016 poz. 1823 z dnia 2016.11.09) oraz w regulacjach wewnętrznych podmiotów właściwych w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotów uprawnionych).

  5. Konsumentom przysługują następujące przykładowe możliwości rozwiązywania sporów konsumenckich:

   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

   3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  6. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:

   1. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

   2. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

  - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni.

 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

  2. dla pozostałych umów, od dnia zawarcia umowy.

 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 4 rozdziału I. Regulaminu. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Produkt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

 7. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca oferuje możliwość darmowego odebrania towaru od Konsumenta. W celu skorzystania z tego udogodnienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą na jeden z adresów wskazanych w pkt. 4 Rozdziału I celem umówienia terminu odbioru Produktu.

 8. Konsument może również samodzielnie odesłać nabyty Produkt do Sprzedawcy. W takim przypadku ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy .

 9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 10. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem lub umówienie w tym czasie terminu darmowego odbioru.

 11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument. W przypadku przesyłek, których koszt ponosi Sprzedawca oraz w przypadku skorzystania przez Konsumenta z darmowego odbioru Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi kosztów dostarczenia Produktu.

 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Powyższe w szczególności dotyczy Produktów określonych w rozdziale XII Regulaminu.

 1. Sklep oferuje Kupującym dla wybranych Produktów możliwość ich spersonalizowania poprzez wzbogacenie je o wskazane przez siebie elementy takie jak tekst czy grafika,

 2. Sklep oferuje Kupującym możliwość wykonania wybranych Produktów na indywidualne zamówienie. Indywidualnie wykonany produkt wykonywany jest po wyborze przez Kupującego jego elementów z puli dostępnych elementów dla danego Produktu. O możliwościach indywidualnego skomponowania danego Produktu Kupujący informowany jest na Karcie danego Produktu.

 3. W celu uniknięcia wątpliwości, każdy produkt, który posiada więcej niż jedno kryterium jego dostosowania uznać należy za produkt personalizowany / wykonany na indywidualne zamówienie.

 4. Z uwagi na indywidualny / spersonalizowany charakter określonych niniejszym rozdziałem Produktów, w stosunku do nich, Kupującym nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. 

 1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

 2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

 3. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz/bądź zasady związane z działalnością Sklepu.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie, na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu, wyraża zgodę.

 1. Użytkownicy mają prawo dodawania recenzji i/lub opinii (treści) o Produktach dostępnych w Sklepie.

 2. Dodając recenzję i/lub opinię Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu, a w szczególności do regulacji niniejszego rozdziału.

 3. Użytkownik może dodawać recenzję i/lub opinię bezpośrednio na stronie Sklepu lub za pomocą serwisu Opineo.pl.

 4. Użytkownicy dodając opinie za pośrednictwem serwisu Opineo.pl powinni wcześniej zapoznać się i zaakceptować Regulamin w/w serwisu dostępny pod adresem: https://www.opineo.pl/i/dla-uzytkownika/regulamin-dla-uzytkownikow-serwisu.

 5. Zamieszczane recenzje i/lub opinie mogą być moderowane przed opublikowaniem przez Sprzedawcę.

 6. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Sklepie treści, które:

  1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,

  2. naruszają prawa osób trzecich,

  3. naruszają prawa autorskie,

  4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,

  5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,

  6. nawołują do aktów przemocy,

  7. obrażają Użytkowników lub inne osoby,

  8. promują inne strony internetowe,

  9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,

  10. zawierają treści o charakterze reklamowym,

  11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.

 7. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Sprzedawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.

 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzaną treść. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 9. Użytkownicy zobowiązują się, że publikując recenzje i/lub opinie, w których zawarte są treści objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Sklepie były wolne od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek. Użytkownicy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.

 10. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

 2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku. 

 1. W Sklepie wykorzystywane są wtyczki społecznościowych następujących podmiotów:

  1. Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,

  2. Instagram Inc. 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA,

  3. Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,

  4. Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

 1. Wtyczki społecznościowe wykorzystywane są w celu umożliwienia Użytkownikom rejestracji za pomocą posiadanych kont w serwisach społecznościowych oraz dzielenie się w nich informacjami znajdującymi się w Sklepie.

 2. Wszelkie oznaczenia identyfikujące wskazane podmioty jak też same wtyczki stanowią lub mogą stanowić przedmiot ochrony prawnej.

 3. Wtyczki społecznościowe oferowane są przez wskazane podmioty i przekazują do nich dane. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych przez wskazane podmioty znajdują się na ich stronach internetowych:

 1. Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/.,

 2. Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/,

 3. Google: https://www.google.com/policies/terms/,

 4. Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/terms-of-service.   

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.

 2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.

 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. Informacja o pozasądowych (alternatywnych) możliwościach rozpatrywania sporów znajdują się w rozdziale X Regulaminu.

 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej "Polityce dotyczącej cookies". x.
pixel